Công ty TNHH Nam Hoa - Cửa hàng Minh Tân(84-8) 22 233 216  

(84-8)