Phước Khanh - Tôn lạnh, tráng kẽm, ngói màu(84-8)  

(84-8)