Cửa hàng tôn Kim Thạnh Phát(84-8) 38 654 448  

(84-8)