Cửa hàng tôn Thành Trí(84-8) 38 650 058 - 0933 405 508  

(84-8)