Doanh nghiệp tư nhân TM sản xuất Tân Minh Tân(84-8) 38 640 307  

(84-8)