Trung tâm xe đạp hoàn chỉnh Fuhachi Vĩnh Viễn(84-8) 38 346 218  

(84-8)