Cửa hàng thương mại Thắng Đằng(84-8) 38 566 754  

(84-8)