Trạm điều hành xe du lịch Thanh Liêm(84-8) 39 271 309  

(84-8)