Đội vận chuyển - Công ty dịch vụ đô thị và quản lý nhà Quận 10(84-8) 38 551 396  

(84-8)