Doanh nghiệp tư nhân Vinh Hoa(84-8) 39 234 175  

(84-8)