Trạm điều hành vận tải giao nhận hàng hóa Chành Bến Tre(84-8)  

(84-8)