Công ty xe khách Sài Gòn(84-8) 38 537 800  

(84-8)