Xí nghiệp vận tải số 6 SaigonBus(84-8) 38 600 981 - 39 750 052  

(84-8)