Trung tâm điều hành xe du lịch Bắc Hải(84-8) 39 702 998 - 0908 200 820  

(84-8)