Công ty TNHH vận tải TMDV Nam Trung Bắc(84-8) 3975 3530 – 3975 3531 – 3975 3532  

(84-8) 3975 3746   

http://www.ntb.com.vn