Hợp tác xã vận tải và du lịch Thanh Bình(84-8) 22 423 232 - 0903 822 815  

(84-8)