Hợp tác xã vận tải và du lịch Quận 10(84-8) 38 557 483  

(84-8) 39 571 497