Doanh nghiệp tư nhân Phú Vinh(84-8) 38 660 789   

(84-8)