Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại Liên Minh(84-8) 73 075 395  

(84-8) 73 075 395