Công ty CP dịch vụ thương mại vận tải Lộc Phú(84-8) 22 114 567 - 22 100 888 - 62 528 989  

(84-8) 62 528 989  

http://www.vtlocphu.vn