Chi nhánh công ty cổ phần giao nhận Phương Đông(84-8) 38 202 737  

(84-8) 73 008 557  

http://www.orientalexpress.com.vn