Công ty vận tải hàng hóa đường sắt(84-8) 38 467 669 - 39 318 092