Công ty TNHH thương mại và vận tải Thái Tân(84-8) 39 330 744