Hợp tác xã vận tải hàng hóa và hành khách Minh Thành(84-8) 39 214 954  

(84-8) 39 214 955