Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Sài Gòn(84-8) 38 399 090 - 38 324 135