Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ hàng hải Tra - Sas(84-8) 38 300 586 - 39 250 986  

http://trasas.com.vn