Công ty CP vận tải biển Sài Gòn(84-8) 38.296.320 - 38.296.316  

(84-8) 38.225.067  

http://www.samco.com.vn