Công ty cổ phần vận tải và thuê tàu Vietfracht(84-8) 38 210 806   

(84-8) 38 211 050  

https://www.heung-a.co.kr