Công Ty Penanshin Shipping Việt Nam(84-8) 38 213 303  

(84-8) 38 216 111  

http:// www.penanshin.com.sg