Công ty cổ phần vận tải biển Hoa Sen(84-8) 39 140 051 - 39 151 004  

(84-8) 39 140 084