Công ty đường biển Thái Bình Dương(84-8) 38 848 412  

(84-8) 38 484 126   

http://www.pacitech.com.vn