Công ty cổ phần xây dựng và vận tải Hải Đăng(84-8) 35 202 233  

(84-8) 35 202 244