Công ty một thành viên xe khách Sài Gòn(84-8) 38 441 316  

(84-8)