Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải(84-8) 38 330 314 - 38 330 315 - 38 330 316 - 38 323 941 - 62 911 715 - 62 911 716  

(84-8) 38 330 317  

http://tracodi.com.vn