Công ty cổ phần hàng hải Đông Đô(84-8) 38 241 404   

(84-8) 38 224 362   

http://www.dongdomarine.com.vn