Công ty CP vận tải và thuê tàu biển Việt Nam(84-8) 39 404 271  

(84-8)  

http://www.vitranschart.com.vn