Công ty CP vận tải biển Việt Nam - Vosco(84-8) 38 210 322  

(84-8)  

http://www.vosco.vn