Công ty TNHH đại lý tàu biển Minh Khang Phú(84-8) 38 218 214 - 38 218 310  

(84-8) 38 218 215