Nương - Chuyên dán keo xe, điện thoại di động, laptop(84-8) 39 250 658