Cửa hàng bọc yên xe máy Chiến Thắng(84-8)  

(84-8)