Thuận phát - Chuyên may các loại yên xe hơi, honda(84-8)  

(84-8)