Hồng - Dán kiếng xe hơi, kiếng nhà, báo động(84-8) 38 468 578