Maritime Bank Hồ Chí Minh(84-8) 38 222 177  

(84-8) 38 222 141  

http://www.msb.com.vn