MaritimeBank Nguyễn Tri Phương(84-8) 39 574 553  

(84-8) 39 574 552  

http://www.msb.com.vn