Điện lạnh Thanh Bình(84-8) 38 548 265 - 0903 395 569  

(84-8)