Trạm bảo hành ủy quyền Việt Tuyến(84-8) 66 520 115  

(84-8)