Cơ điện lạnh Minh Hoàng(84-8) 35 070 926 - 0908 916 336  

(84-8)