Cơ sở điện lạnh Phan Hiếu(84-8) 66 727 271  

(84-8)