Cơ sở điện lạnh Quỳnh(84-8) 38 332 954 - 0903 934 640  

(84-8)