Cơ điện lạnh Ngọc Thành(84-8) 38 368 522  

(84-8)